img_5757

Cercetare

Cercetarea ştiinţifică este o obligaţie de bază a fiecărui cadru didactic şi cercetător. Centrul CEPSE stimulează participarea în programele naţionale şi internaţionale de cercetare. Cercetarea ştiinţifică de vârf se coagulează în jurul centrelor de cercetare şi de excelenţă evaluate pe plan naţional. Conducerea centrului stimulează participarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la cercetarea ştiinţifică. Centrul şi cercetătorii folosesc întreaga gamă de posibilităţi ale cercetării ştiinţifice existente la nivel naţional şi internaţional: seminarii de cercetare ale facultăţii şi departamentelor, manifestări ştiinţifice, societăţi academice, contracte, granturi, programe naţionale de cercetare, programe internaţionale de cercetare, vizite invitate, vizite de documentare, activitate editorială, etc. Studenţii, masteranzii şi doctoranzii participă alături de cadre didactice la activitatea de cercetare din centru şi din colectivele de cercetare. Centrul aplică criterii de evaluare a cercetării ştiinţifice luând în considerare, în evaluarea prestaţiei individuale, prezenţa în publicaţiile de profil, naţionale şi internaţionale, cărţile realizate, rezultatele obţinute în economie şi societate şi prezenţa la manifestările ştiinţifice internaţionale, rolul jucat în organizarea activităţii de cercetare. Centrul promovează cooperarea ştiinţifică internaţională în cadrul programelor naţionale şi internaţionale. Veniturile obţinute din realizarea programelor de cercetare ştiinţifică se utilizează pentru dezvoltarea bazei proprii de cercetare, precum şi pentru remunerarea personalului care a realizat cercetarea. În centru se efectuează activitate de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă. Veniturile obţinute din realizarea contactelor de cercetare şi a granturilor, după scăderea cheltuielilor efectuate de către universitate, sunt la dispoziţia coordonatorilor de programe (responsabililor de proiecte); aceste venituri se utilizează pentru salarizarea personalului care a realizat cercetarea, pentru premierea cadrelor didactice, studenţilor şi doctoranzilor, pentru dezvoltarea bazei materiale a unităţii, pentru deplasări, organizarea de conferinţe, subvenţionarea apariţiei revistelor şi cărţilor etc.
Centrul de Evaluare al Profilului Socio-Educaţional  are următoarele proiecte:
  • 10/2010 – 09/2012: The evaluation of the socio-educational profile of schools, classes and pupils. Applications and suggestions for educational policies, grant tip POSDRU/89/1.5/S/60189, contract nr.16501/04.10.2010, director de proiect Diana Damean, http://socasis.ubbcluj.ro/successcolar/index.html
  • 10/2010 – 09/2012: ”Vreau să termin şcoala şi eu!” – proiect pentru elevii din învăţământul primar şi secundar în vederea prevenirii părăsirii timpurii a şcolii/ a abandonului şcolar, în patru judeţe din două regiuni, proiect POSDRU/91/2.2/S/61473 în parteneriat cu Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie, responsabil UBB al proiectului prof.dr. Maria Roth, http://www.frccf.org.ro/ro/project/school-supplies/
  • 10/2010 – 09/2014 „Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT-o nouă abordare a ofertei educaționale” depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, pe axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția e la școală la viața activă”, număr de identificare POSDRU/90/2.1/S/50820, responsabil UBB: lect. Dr. Paul Teodor Hărăguș, http://fondurieuropene.centre.ubbcluj.ro/cunoasterea-gradului-de-insertie-profesionala-a-absolventilor-ipt-o-noua-abordare-a-ofertei-educationale/
  • 2011-Sept. 2016. Rezultantele adolescntei O perspectivă longitudinală asupra efectului contextului social asupra succesului tranziţiilor de viaţă. (Outcomes of adolescence. A longitudinal perspective on the effect of social context on successful life transitions) Proiect IDEI Cod:PN-II-ID-PCE-2011-3-0543, Director de proiect: Prof. Maria Roth, http://www.viitoradult.ro/
  • Parteneri în Proiectul ROMEDIN (Educația pentru incluziune și drepttate socială) coordonat de Fundația Desire, fonduri norvegiene, perioada 2014-2015, http://www.desire-ro.eu/?page_id=904
  • Parteneri în Proiectul ”Educație de calitate pentru toți” coordonat de Fundația Fundația Română pentru Copil, Comunitate și Familie (FRCCF), Fonduri Norvegiene 2014-2015, http://www.frccf.org.ro/ro/proiect-2015/educatia-de-calitate-este-pentru-toi-raport-de-activitate/
  • 1 Ianuarie 2015-30 Decembrie 2016, Proiectul PEER Participation Experiences and Empowerment of Roma Youth, International coordinator of the project Participation, Experiences and Empowerment of Roma youth (PEER) Directorate of Justice project, 2013/FRAC/AG/6230 (awarded for 2015-2016), peeryouth.eu
  • CREAN Leonardo project Children’s Rights European Academic Network Project (6800 Eur) 2012-2015, financed UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0543, http://www.enmcr.net/what-we-do/crean/

CENTRUL DE EVALUARE A PROFILULUI SOCIO-EDUCATIONAL