dsc_0085

Despre noi

(CEPSE) reprezintă un centru de cercetări care funcţionează în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială.  A fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Profesoral a Senatului din 10 noiembrie 2009, și acreditat ca un centru de cercetare al UBB de către senatul UBB 13.05.2013 (Hotărâre a Senatului Universităţii “Babeş-Bolyai” nr. 308/SEN/13.05.2013). Centrul CEPSE este subordonat Departamentului de Asistență Socială din cadrul Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială.

Misiunea CEPSE

Centrul iniţiază şi dezvoltă studii, acţiuni şi proceduri pentru îmbunătățirea politicilor educaționale din școlile românești și diminuarea riscului de abandon școlar. Participanții la centru sunt animați de principiul egalității de șanse în educație și prin educație, fără deosebire de statut socio-economic, gen, dizabilitate, etnie, rasă, orientare sexuală. Valorile care animă cercetările sunt cele ale școlii incluzive, care în accepțiunea noastră e o școală deschisă pentru toți, în care diversitatea este respectată și celebrată.

Misiunea centrului este în conformitate cu art. 117 din legea Educaţiei cu privire la activitatea de cercetare din unităţile de învăţământ superior: “cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al artelor, al literelor, prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora”.

Centrul este o unitate de cercetare din cadrul Universităţii, fără statut juridic independent, care reuneşte cercetători interesați de domneniul sociologiei educației și care sunt uniți de valorile derivate din misiunea centrului.

Centrul gestionează proiecte de cercetare orientate spre politicile educaționale, succesul școlar, evitarea abanonului școlar, bunăstarea copiilor, promovarea non-discriminării în și prin educație, integrarea școlară și vocațională, asistarea copiilor cu nevoi speciale, legătura dintre institutțiile educacaționale și familie, etc. Centrul CEPSE, fiind o comunitate de cercetare formată din cadre didactice şi cercetători, funcţionează pe baza autonomiei universitare, având libertatea de gândire, de conştiinţă, de exprimare, de asociere şi de gestiune financiară garantate.

CEPSE funcţionează cu respectarea principiilor generale stabilite de un Regulament şi de Statutul Personalului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare din Universitatea Babeş-Bolyai (UBB), aprobat de Consiliul Cercetării Ştiinţifice. Consiliul Centrului se alege conform Regulamentului de alegeri în funcţii de conducere al UBB. El reprezintă, pe cale democratică, membrii comunităţii academice, indiferent de apartenenţa etnică şi confesiune.

Centrul CEPSE se adaptează la condiţiile economiei de piaţă, cu respectarea prevederilor legale privind educaţia şi cercetarea. Activităţile se organizează ţinând seama de criteriile de eficienţă şi randament. Se acordă prioritate iniţiativelor cercetătorilor şi programelor ştiinţifice care se confirmă prin performanţe. Centrul se foloseşte de sponsorizări şi produce resurse extrabugetare conform legii. Cu sprijinul compartimentelor administrative ale universităţii, centrul poate realiza activităţi de achiziţionare de aparatură, utilaje, fond de carte, publicaţii, dotări pentru procesul propriu de cercetare, în condiţiile legii. Evaluarea prestaţiei ştiinţifice a structurilor universitare (grupuri de cercetare) se face potrivit prevederilor legale în vigoare la momentul evaluării.

Centrul CEPSE promovează parteneriatul cu alte structuri similare pe principiul egalităţii şi dezvoltă cooperarea academică şi ştiinţifică internaţională.

STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA

Administrarea centrului de cercetare

Centrul CEPSE este organizat şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul legislaţiei în vigoare, a Cartei Universităţii, a regulamentelor Universităţii şi Facultății de Sociologie și Asistența Socială şi a propriilor regulamente. Centrul este condus de un Consiliu al Centrului, care este alcătuit din directorii și managerii proiectelor de cercetare care se deruleaza în cadrul centrului. Ca atare, consiliul centrului are o compoziție dinamică, în funcție de proiectele de cercetare câștigate.

Centrul funcţionează ca unitate distinctă, cu buget propriu în măsura existenței unor proiecte de cercetare finanțate. Centrul îşi gestionează fondurile provenite din resurse extrabugetare prin intermediul departamentului administrativ al UBB. Veniturile proprii provin din granturi de cercetare, contracte cu terţi, dobânzi, donaţii şi sponsorizări obţinute în condiţiile legii de la persoane fizice şi juridice, române sau străine, şi orice alte surse legale, configurându-şi o politică de structură şi personal proprie, prin angajarea de cercetători în funcție de fondurile disponibile.

Centrul CEPSE are ca principale competenţe și obligații:

– conceperea şi derularea programelor de cercetare ştiinţifică din competenţa direcţiilor de cercetare abordate;

– derularea cursurilor de formare profesionala, continuă a adultilor şi cursuri postuniversitare;

– asigurarea şi gestionarea resurselor financiare necesare acoperirii activităților de cercetare;

– organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor şi supunerea rezultatelor spre avizare Consiliului facultăţii şi spre validare Senatului Universităţii;

– încheierea de acorduri de colaborare cu unităţi similare din ţară şi din străinătate;

– gestionarea cooperărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

Responsabilități de leasdership:

Directorul Centrului asigură conducerea operativă a centrului și răspunde de derularea proiectelor de cercetare, de activităţile centrului, asigură acoperirea cu specialişti a tuturor posturilor, face propuneri de colaboratori externi, propune cooperări cu unităţile de profil din alte universităţi. Directorul centrului trebuie sa fie cu titlul de doctor şi să fie o personalitate activă în domeniu, cu programme de cercetare şi publicaţiile în domeniul de funcționare al centrului.

Consiliul centrului răspunde de managementul cercetării, al calităţii şi de managementul financiar, conform repartizării bugetului centrului. Fiecare director de proiect, membru în consiliul centrului, administrează propriul proiect și răspunde pentru o cât mai echitabilă repartizare a fondurilor. Consiliul centrului răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea şi motivarea personalului. În politica de recrutare şi promovare a cercetărilor se aplică principiul competenţei profesionale. Promovarea pe un post de cercetare se face în funcţie de competenţă, ţinându-se cont de resursele financiare ale centrului.

Toți participanții în cadrul centrului de cercetare participă la evaluarea periodică a centrului și contribuie prin scriere de proiecte și strângere de fonduri la adunarea de fonduri pentru centrul de cercetare.

CENTRUL DE EVALUARE A PROFILULUI SOCIO-EDUCATIONAL